1. Home
  2. Blog
  3. Press Release
  4. เทศบาลนครยะลา ร่วมกับ Bedrock และสมาคมสันนิบาต เปิดตัวแพลตฟอร์มเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ การบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่

เทศบาลนครยะลา ร่วมกับ Bedrock และสมาคมสันนิบาต เปิดตัวแพลตฟอร์มเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ การบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่

เทศบาลนครยะลา ร่วมกับ Bedrock และสมาคมสันนิบาต เปิดตัวแพลตฟอร์มเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ การบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ Press Release
เทศบาลนครยะลา ร่วมกับ Bedrock และสมาคมสันนิบาต เปิดตัวแพลตฟอร์มเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ การบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่

Related Posts