1. Home
  2. Blog
  3. Press Release
  4. 14 อปท. ศึกษาดูงาน ทต.บ้านกลาง ลำพูน โชว์แพลตฟอร์มเทคโนโลยีอัจฉริยะ จาก Bedrock สร้างเมือง Smart City ต้นแบบ

14 อปท. ศึกษาดูงาน ทต.บ้านกลาง ลำพูน โชว์แพลตฟอร์มเทคโนโลยีอัจฉริยะ จาก Bedrock สร้างเมือง Smart City ต้นแบบ

14 อปท. ศึกษาดูงาน ทต.บ้านกลาง ลำพูน  โชว์แพลตฟอร์มเทคโนโลยีอัจฉริยะ จาก Bedrock สร้างเมือง Smart City ต้นแบบ Press Release
14 อปท. ทั่วไทย ศึกษาดูงานศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว One Stop Service และแพลตฟอร์มเทคโนโลยีอัจฉริยะของเทศบาลตำบลบ้านกลาง ลำพูน พัฒนาร่วมกับ Bedrock

Related Posts