1. Home
  2. Blog
  3. Product Update
  4. E-saraban จาก Bedrock ฟังก์ชันครบ ถูกกฎหมาย ข้อมูลปลอดภัยหายห่วง

E-saraban จาก Bedrock ฟังก์ชันครบ ถูกกฎหมาย ข้อมูลปลอดภัยหายห่วง

E-saraban จาก Bedrock ฟังก์ชันครบ ถูกกฎหมาย ข้อมูลปลอดภัยหายห่วง Product Update
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำลังมองหาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Saraban) ลองมาดูบริการ Bedrock ว่ามีฟังก์ชันและจุดเด่นอย่างไรบ้าง

Related Posts