1. Home
  2. Blog
  3. Product Update
  4. แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง เทคโนโลยีช่วยเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก

แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง เทคโนโลยีช่วยเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก

แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง เทคโนโลยีช่วยเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก Product Update
โรคไข้เลือดออกคืออะไร อาการแบบใด รักษาอย่างไร มีเทคโนโลยีใดทำให้ท้องถิ่นและกลุ่มงานสาธารณสุขรับมือไข้เลือดออกอย่างมีประสิทธิภาพและเหนื่อยน้อยลงบ้าง

Related Posts